Квартален извештај за работата на мултисекторското тело за заштита на жени и девојки од родово базирано и семејно насилство во Општина Струмица

Овој извештај е подготвен од Организација на жени од Струмица во рамки на прoектот Институционална поддршка на организацијата, финансиски поддржан од Здружение заунапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска – Скопје.

Прочитај повеќе

Заедно кон родово одговорни заедници

Унапредување на родовата еднаквост во три општини во Југоисточниот регион преку воведување на принципот на родова рамноправност во целокупниот буџетски процес.

Прочитај повеќе

„Биди активна – биди гласна!“

Целта на проектот е да придонесе кон зголемување на учеството и влијанието на жените во процесите на креирање политики, буџетирање и носење одлуки на локално ниво за создавање на подобри услови за живот во нивните заедници.

Прочитај повеќе

"Сонуваме, остваруваме и љубов подаруваме"

Завршен настан во рамки на проектот „Сонуваме, остваруваме и љубов подаруваме“

Прочитај повеќе

Застапување на родово инклузивни локални буџети

Општата цел на проектот е да го унапреди третманот на родовите прашања во програмското и буџетското планирање на локално ниво, преку примена на застапувачки акции од локални женски организации за воведување и финансирање мерки кои соодветствуваат на приоритетите на жените од локалната заедница.

Прочитај повеќе