Квартален извештај за работата на мултисекторското тело за заштита на жени и девојки од родово базирано и семејно насилство во Општина Струмица

Овпј извещтај е ппдгптвен пд Организација на жени пд Струмица вп рамки на прпектпт за Институципнална ппддрщка на прганизацијата, финансиски ппддржан пд Здружение за унапредуваое на рпдпвата еднаквпст Акција Здруженска – Скппје. 

ВИДИ ПУБЛИКАЦИЈА ТУКА