Сонуваме, остваруваме и љубов подаруваме

Цел: Да ја поттикне и афирмира интеграцијата на лицата со попреченост во културниот живот во општина Струмица.

Клучни активности:
 • Креативни работилници за глума
 • Работилници за модерен танц
 • Краткометражен документарен филм
 • Премиера на театарска претстава

Резултати:
 • Подобрена комуникација помеѓу лицата со попреченост и децата од основните училишта
 • Зголемени вештини и знаења на 30 млади луѓе за театарската и музичката уметност
 • Одиграна театарска претстава
 • Промовиран и емитуван краткометражен филм за интеграцијата на лицата со пречки во развој во културниот живот во општина Струмица
 • Анимирани претставници на институциите на локално ниво за важноста од вклучувањето на различностите во заеднички акции во зедницата
 • Промовиран и афирмиран процес на инклузија на маргинализираните групи на граѓани
 • Намален степен на предрасуди кај граѓаните за можностите и капацитетите на лицата со попреченост во развојот
 • Зголемена свест кај граѓаните за принципот на еднаквост и еднакви можности

Активни жени – отчетни власти 2

Проектните активности се во насока на зголемување на влијанието на жените во процесите на планирање на локални политики и донесување одлуки.