Активни жени – отчетни власти

Носител: Акција здруженска – Скопје

Локална партнер организација: Организација на жени од Струмица

Проектните активности беа насочени кон:
  • Зајакнување на жените за активно учество во процеси на планирање и донесување на одлуки на локално ниво
  • Зајакнување на капацитетите на локалните женски организации за граѓанска мобилизација на жените од заедницата и застапување на нивните интереси кај локалните власти
  • Мониторинг и проценка на ефикасноста во спроведување на законските и политичките обврски за унапредување на родовата еднаквост врз Парламентот, Владата и локалната самоуправа во функција на национално и локално застапување. 

Активни жени – отчетни власти 2

Проектните активности се во насока на зголемување на влијанието на жените во процесите на планирање на локални политики и донесување одлуки.